Open Laptop

VISION

Alla företag inom vår koncern är byggstenar i en paraplymodell där kompetens och resurser inom respektive område sammanfogas under ett paraply. Svea Partners investerar i utbildning, hälsa- och sjukvård samt vård och omsorg.

Affärsidé & hållbarhet

Svea Partners affärsidé grundar sig på principen att framgångsrika företag skapas då långsiktiga värden är en integrerad del i verksamheterna. Ägarna bär huvudansvaret att detta efterlevs och följs upp. Företagen ska agera sunt, ansvarsfullt och tryggt mot sina medarbetare, kunder och samhället